WELKOM BIJ HOTELSCHOOL HASSELT

Oproep kandidaatstelling Schoolraad Hotelschool Hasselt – coöptatie

Binnenkort wordt in elke school van het GO! een nieuwe schoolraad verkozen die zijn bevoegdheden zal opnemen vanaf 1 april 2017. Ook in onze school zijn we op zoek naar kandidaten.

In het GO! is de Schoolraad het orgaan dat advies verleent aan de directeur, de Raad van Bestuur en de algemeen directeur en tevens overleg pleegt met de directeur. In zijn definitieve vorm moet die Schoolraad vóór 1 april 2017 als volgt samengesteld zijn:

    - 3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van of wie de voogdij
      oefent over de minderjarige regelmatige leerlingen; i.p.v. ouders of voogd zijn meerderjarige
      en ontvoogde minderjarige regelmatige leerlingen zelf kiesgerechtigd maar zij
      kunnen zich niet kandidaat stellen.
    - 3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel, tewerkgesteld
      in de school.
    - 2 meerderjarige stemgerechtigde leden, gecoöpteerd uit de sociale, economische en
      culturele sector door de 6 rechtstreeks verkozenen.
    - 2 stemgerechtigde leden rechtstreeks verkozen door en uit de regelmatig
      ingeschreven leerlingen.
    - De directeur met raadgevende stem 

De lijsten met de kiesgerechtigden en van de potentiële kandidaten voor de rechtstreekse verkiezingen liggen vanaf 10 oktober 2016 ter inzage op het directiesecretariaat van Hotelschool Hasselt, Elfde-Liniestraat 22, 3500 Hasselt.

De rechtstreekse verkiezingen verlopen schriftelijk en worden gehouden in de periode van 1 t.e.m. 12 december 2016.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor de coöptatie kan u het formulier voor kandidaatstelling verkrijgen op het directiesecretariaat van Hotelschool Hasselt, Elfde-Liniestraat 22, 3500 Hasselt

U vindt daar ook het volledige kiesreglement.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de rechtstreekse verkiezingen is 31 oktober van de kiesperiode en voor de coöptatie 1 februari van de kiesperiode. De kandidaturen dienen op straffe van onontvankelijkheid met voornoemd formulier aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau bezorgd worden op volgend adres:

Liesbet Beyen, Voorzitter kiesbureau, Directeur, Elfde-Liniestraat 22, 3500 Hasselt

 

Waarom kiezen voor de hotelschool?

ONLINE RESERVEREN IN ÉÉN VAN ONZE RESTAURANTS › REGISTREER JE ALS OUD-LEERLING VAN DE HOTELSCHOOL ›