GOK-beleid Hotelschool Hasselt

De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Het beleid voor gelijke onderwijskansen wil immers uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan. Het Gok-beleid wordt in de drie graden geïmplementeerd.

De Hotelschool Hasselt koos ervoor om aan de volgende twee peilers te werken:

- taalvaardigheidsonderwijs

- preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsstoornissen

In het taalvaardigheidsbeleid van de Hotelschool Hasselt tracht het schoolteam de onderwijspraktijk op een structurele en systematische manier aan te passen aan de specifieke taalbehoeften van de leerlingen. Dit gebeurt met het oog op het verbeteren van de onderwijsresultaten en het verhogen van de doorstromings- en beroepsmogelijkheden van de leerlingen.

Wat preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsstoornissen betreft, hecht de Hotelschool heel veel belang aan het nagaan van de ontwikkeling van de leerlingen op cognitief, socio-emotioneel, motivationeel en vakoverschrijdend vlak. Dit proberen we te bereiken door te werken aan een positief school- en klasklimaat, onze lesinhouden te laten aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en de leerlingen aan te zetten om actief te participeren in het klas- en schoolgebeuren. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het voltallige leerkrachtenteam, de cel leerlingbegeleiding en het CLB.